Wybierz producenta
Odezwij się do nas

Logo ROPOŻ, Hurtowania BHP, PPOŻ

PHU RO-POŻ Marzena Rosińska

14-100 Ostróda, ul Hurtowa 7

od poniedziałku do piątku 7:00-17:00
w soboty 8:00-14:00

Regulamin

1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Administrator Danych Osobowych – Sprzedawca - Marzena Rosińska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RO-POŻ, z siedzibą w Ostródzie przy ul. Hurtowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostróda pod numerem 5471/00, o numerze NIP 7411363742, o numerze REGON 510985870;

Klient – osoba fizyczna w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

Pośrednik Płatności Elektronicznych - PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza),

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem safestyle.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

Strona – Sprzedawca lub Klient;

Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

Sprzedawca - Marzena Rosińska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RO-POŻ, z siedzibą w Ostródzie przy ul. Hurtowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostróda pod numerem 5471/00, o numerze NIP 7411363742, o numerze REGON 510985870;

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj, liczbę i rozmiar Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

2. Obowiązki Stron

2.1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

2.3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin jego dostarczenia).

3. Zamówienia

3.1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3.3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

3.4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu. Wiadomość e-mail zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4.5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

3.7. Klient od momentu złożenia zamówienia ma 10 dni na dokonanie płatności.

3.8. W przypadku braku płatności w przeciągu 5 dni, podejmujemy próbę kontaktu telefonicznego i mailowego.

3.8.1 W przypadku braku kontaktu w przeciągu 10 dni – zamówienie jest anulowane, a umowa sprzedaży jest uznawana za niezawartą

3.8.2. W przypadku skutecznego kontaktu z klientem, ustalamy ponowny termin na dokonanie płatności, nie dłuższy niż 5 dni.

3.9 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

3.10. Towary promocyjne, wyprzedażowe, czy też Towary nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej.

3.11. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień o stanie magazynu.

3.12. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów współpracujących z PHU "RO-POŻ”.

3.12. Rabaty i promocje w Sklepie nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji newslettera, akcji rabatowych, sezonowych promocji, bonów podarunkowych.

3.13. Artykuły sprzedawane w promocji, mogą posiadać wady nie wpływające na walory użytkowanie i przeznaczenie danego produktu. Należą do nich drobne przebarwienia, zadrapania, bądź zmiany wpływające wyłącznie na walor estetyczny.

4. Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

4.1. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.

4.2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient.

4.3. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem Firm kurierskich, Poczty Polskiej, Paczkomatów firmy In Post.

4.4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w następujący sposób:

 1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
 2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
 3. za pośrednictwem Pośrednika Płatności Elektronicznej serwisu www.przelewy24.pl: (przelewem bankowym (Pay-By-Link/e-przelew automatyczny), PayPal, FerBuy, SkyCash, Gotówka w PayTel, e-Raty, płatności kartami płatniczymi)

4.5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji po zawarciu Umowy sprzedaży (dni robocze poniedziałek – piątek), w przypadku płatności przelewem tradycyjnym (przedpłata), za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub bezpośrednim przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę. W przypadku stwierdzenia:

 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 2. niekompletności przesyłki,
 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

Sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń, sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.

4.7. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

4.8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane, wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

4.9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

4.10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.

4.11. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

5. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

5.1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),

a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, a które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

5.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5.4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.5. Obowiązki Konsumenta

5.5.1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy wraz z niezniszczonym opakowaniem, jeżeli stanowi ono integralną część produktu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

5.5.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

5.5.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.6. Obowiązki Sprzedawcy

5.6.1. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru (dostarczenia towaru przez pocztę lub kuriera), dokonać zwrotu płatności w wysokości wartości towaru określonej w dniu zakupu.

5.6.2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.6.3. W celu realizacji procesu zwrotu prosimy o dołączenie dowodu zakupu i wypełnienie oświadczenia odstąpienia od umowy.

5.7. Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

6.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

6.2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

6.3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

6.4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę,

Klient może:

 1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
 2. żądać usunięcia wady;
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 6.1. lub 6.2.

6.5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6.6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej), Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

6.7. W celu realizacji procesu zwrotu prosimy o dołączenie dowodu zakupu i wypełnienie oświadczenia reklamacji. Zwroty towarów bez załączonego paragonu lub faktury nie będą akceptowane.

6.8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. Pozostałe prawa i obowiązki

7.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

7.2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

7.3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

7.4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

7.5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

8. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

8.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

 1. Przedstawienie oferty Sklepu,
 2. Możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,
 3. Zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 4. Możliwość korzystania z Konta Klienta,

8.2. Dostęp do usług określonych w ust. 8.1 pkt. a, b, c nie wymaga Rejestracji.

8.3. Dostęp do usługi określonej w ust. 8.1 pkt. d. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

8.4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Java Script.

Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

8.5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

9. Rozstrzyganie sporów

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Polityka danych osobowych

10.1. Administratorem Danych Osobowych Klientów przekazanych do sklepu internetowego „SAFESTYLE.PL” zwanym dalej Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RO-POŻ Marzena Rosińska, z siedzibą w Ostródzie przy ul. Hurtowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostróda pod numerem 5471/00, o numerze NIP 7411363742, o numerze REGON 510985870;

10.2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego.

Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

10.3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 1. zawarcia umowy sprzedaży: ( imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) nazwa firmy oraz NIP w przypadku Przedsiębiorcy oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 2. zwrotu środków na konto klienta (numer konta bankowego, imię, nazwisko, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj))
 3. przestawienia oferty handlowej ( imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) nazwa firmy oraz NIP w przypadku Przedsiębiorcy oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 4. Celach marketingowych zwianych z promocją sklepu internetowego
 5. Innych celów określonych w Regulaminie

Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym.

10.5. Modyfikacja danych

10.5.1 Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

10.5.2. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres sklep@safestyle.pl

10.5.3 Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

10.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

 1. Żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych,
 2. Żądania od Administratora danych sprostowania danych osobowych,
 3. Żądania od Administratora danych usunięcia danych osobowych,
 4. Żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Przenoszenia danych osobowych,

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@safestyle.pl lub ro-poz@wp.pl , także za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres: PHU RO-POŻ Marzena Rosińska, 14-100 Ostróda, ul Hurtowa 7

10.7 Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10.8. Pliki Cookie

10.8.1. Polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Rosińska Marzena Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RO-POŻ.

10.8.2 Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.

Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

10.8.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

 1. Konfiguracji i usprawnienia Sklepu internetowego,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 3. Popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych

10.8.4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach

10.8.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

10.8.6 Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta.

10.8.7. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. U stawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.8.8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

11. Rabaty oraz zapis do newslettera

11.1. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera.

11.2. Rabaty w sklepie on-line nie łączą się.

12. Prawa autorskie

12.1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

12.2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

13. Zamiany w Regulaminie

13.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

13.2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

13.3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

14.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

14.4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK 1. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU  OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROT TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY)

ZAŁĄCZNIK 2. OŚWIADCZENIE REKLAMACJI

 
Nie odnalazłeś produktu, którego szukasz? Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym, a przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę.

Tel: 89 642 07 79  | 89 646 01 37
e-mail: ro-poz@wp.pl.

W ciągłej sprzedaży posiadamy ok. 4000 produktów, jednak nie wszystkie produkty są dostępne w naszym sklepie internetowym. Cały czas rozszerzamy naszą internetową ofertę handlową o kolejne produkty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl